Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej

zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

PRZEWÓZ OSÓB Z TERENU MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

(nazwa zamówienia publicznego)

 1. Ofertę należy złożyć:
 2. w siedzibie zamawiającego,
 3. e-mailem na adres: sds_ostrowmaz@o2.pl
 4. Na kopercie z ofertą lub w tytule e-maila należy umieścić napis: „Przewóz osób z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa transportowa dowozu 4 uczestników (w tym jedna osoba na wózku dla osób niepełnosprawnych) do Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3 w 2024 roku z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka  tj. ul. Sikorskiego 39/1– ul. S. Okrzei 13 – ul. S. Okrzei 5B/25-  UL. Wołodyjowskiego 23A/14 -Ostrów Mazowiecka oraz odwozu do miejsca zamieszkania. Usługi przewozowe świadczone będą trzy razy w tygodni (12 razy w miesiącu). Uczestnicy przewożeni mogą być tylko pod opieką osoby wyznaczonej przez Zamawiającego

Formą zatrudnienia będzie umowa cywilnoprawna.

 • Kryteria oceny ofert:
 • najniższa cena – 100.%
 • inne: …——-…. – …——–…%
 • Termin realizacji zamówienia: Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
 • Termin złożenia oferty:

– ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03. 2024r., do godz. 1200

 • Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani: Marta Telacka, funkcja: Gł. księgowa tel. 29 644 14 12, adres e-mail: marta.telacka@sdsostrow.pl

 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia*.

W załączeniu:

 1. Formularz oferty.
 2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Skip to content