Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej powstał w styczniu 2000 roku
w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.  Natomiast od 01 stycznia 2013r  jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Ostrów Mazowiecka. Jest jednostką dziennego pobytu dla 45 uczestników: osób niepełnosprawnych intelektualnie
i przewlekle psychicznie chorych, które wymagają wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego.

Dom ma zasięg lokalny i obejmuje swoim terytorium Miasto Ostrów Mazowiecka.

Celem Domu jest osiągnięcie przez uczestników poprawy jakości życia, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, powstrzymywanie wykluczenia społecznego oraz marginalizacji.

Uczestnikami Domu mogą być mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do Domu.

Dom jest elementem realizowanej w Mieście strategii zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia pozwalającego im na zaspokojenie potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.

Skip to content